Utilu IE Collection 1.7.2.1

Utilu IE Collection 1.7.2.1

Utilu.com – 55,5MB – Freeware –
Internet Explorer is a browser developed by Microsoft. Utilu IE Collection contains multiple IE versions, which are standalone so they can be used at the same time. This is useful for web developers.

In the standalone versions Conditional Comments work exactly the same as in the native versions. The original version number is shown correcty in the User Agent string. The version number can be found in the window title too.

Utilu IE Collection includes the Internet Explorer Developer Toolbar. This Explorer Bar provides a variety of tools which make troubleshooting websites easier.

Utilu IE Collection has the option to install the Firebug Web Development Extension for Internet Explorer. Firebug provides a lot of useful tools which make web development easier.

Tổng quan

Utilu IE Collection là một Freeware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Utilu.com.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Utilu IE Collection là 1.7.2.1, phát hành vào ngày 12/05/2014. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 12/08/2010. Phiên bản phổ biến nhất là 1.7.2.1, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Utilu IE Collection đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 55,5MB.

Utilu IE Collection Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Utilu IE Collection!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Utilu IE Collection cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản